Veb Sadržaj Prikaz

Vodonik

 

PROIZVODNJA

Dobija se selektivnom adsorpcijom primesa iz sirovog vodonika (iz hloralkalnih kompleksa, elektrolize vode, parcijalne oksidacije ugljovodonika i uglja itd.).

OSOBINE

Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Nije otrovan. Zapaljiv (granica eksplozivnosti u vazduhu od 4-94%). Minimalna energija inicijacije paljenja je 0,02 mJ. Temperatura plamena pri stehiometrijskom sagorevanju je 1930°C.

PRIMENE

·U procesima sagorevanja (industrije stakla, obrada dragog kamenja, sečenja i zavariivanja metala);

·U stvaranju redukcionih atmosfera u metalurgiji, rafinaciji metala, u termičkoj obradi metala;

·U proizvodnji poluprovodnika;

·U hemijskoj industriji za proizvodnju sinteznih smeša, redukciji, hidrogenizaciji i desulfurizaciji;

·U proizvodnji električne energije;

·U instrumentalnoj analitici;

·U meteorologiji;

·U elektronici.

 

ISPORUKA

U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 i 200 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje, u baterijama sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju specijalnim transportnim vozilima do rezervoara korisnika.

POSTUPAK SA GASOM

Rad sa gasom zahteva primenu posebnih propisa i mera zaštite.

MATERIJALI

Preporučuje se upotreba legura aluminijuma, magnezijuma i nikla. Mogu se primeniti sintetski kaučuk i slični polimeri (sve samo za gasoviti vodonik).