Veb Sadržaj Prikaz

Argon

PROIZVODNJA

Dobija se rektifikacijom tečnog vazduha (kiseonične frakcije) na temperaturi ispod -185°C.

OSOBINE

Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Inertan je i ne reaguje ni pod kojim standardnim tehnološkim uslovima. Na -186°C i 1,013 bar je u tečnom agregatnom stanju.

PRIMENE

·U tehnici zavarivanja, čist ili u gasnim smesama sa CO, CO2, H2 i N2;

·U metalurgiji za termičku obradu i proizvodnju visokolegiranih čelika, za zaštitu odlivaka, za desulfurizaciju itd.;

·U elektronici za proizvodnju poluprovodnika, u proizvodnji rasvetnih sredstava instrumentalnoj analitici, nuklearnoj tehnici itd.

ISPORUKA

U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 i 200 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje, u baterijama sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju specijalnim transportnim vozilima do rezervoara korisnika argona.

POSTUPAK SA GASOM

U gasovitom stanju pod pritiskom, u tečnom stanju se treba pridržavati propisanih normi i mera zaštite.

MATERIJALI

Za gasoviti argon se može primeniti većina uobičajenih materijala. Tečni argon zahteva primenu austenitnih legiranih čelika, aluminijuma, bakra i legura, teflon itd.