Veb Sadržaj Prikaz

Analitika

Od kontrole proizvodnih procesa u industriji, preko kontrole kvaliteta hrane, dokazivanja usklađenosti sa normama o emisiji zagađujućih gasova, svuda gde se koriste različite analitičke metode potrebni su i specijalni gasovi.

Zavisno od metoda analize koriste se radni gasovi različitih nivoa čistoće – što je niža koncentracija u uzorku potreban je viši stepen čistoće radnog gasa.

Metod

Funkcija
gasa
 

 Gas

Atomiska-Emisiona - Spektrometrija (AES)

 

 

Plamena fotometrija

gorivi gas

Propan 2.5, Acetilen 2.5

oksidirajući gas

sintetički vazduh

ICP-spectrometrija

plazma gas/
noseći gas

Ar 4.8, Ar za spektrometriju

Spektroskopija varnicom plazma gas Ar 4.8, Ar za spekrometriju, Ar/H2-mešavine

Atomska-Apsorpciona-Spektrometrija (AAS)

   
Plamena-AAS gorivi gas Acetilen 2.6, H2 5.0
oksidirajući gas ambijentalni vazduh, sintetički vazduh, O2 4.5, N2O 2.5
Grafitna-AAS zaštitni gas Ar veći od 4.8, Ar/H2-mešavine
Brojačke cevi gas za punjenje 5 / 10 Vol. % CH4 u Ar (P5-odn. P10-Gas)

 

Gasna hromatografija

Merni opsezi čistoće gasova

detektor

noseći gasovi

operativni gasovi

ometajuće
nečistoće

< 100
ppb

< 10
ppm

> 10
ppm

TCD

H2, He, Ar, N2

H2, O2

 

5.5

5.0

FID

H2, He, N2

H2

HC, CO

6.0

5.5

5.0

sinthetički vazduh

bez CH

ECD

H2, He, N2

N2, Ar/CH4

FCHC, SF6

ECD-kvalitet

FPD

H2, He, N2

 

H2

HC, CO

 

6.0

5.5

5.0

sinthetički vazduh

bez CH

HID

He

H2, O2

7.0 - 6.0

6.0

 

DID

He

H2O, O2, HC,
CO, CO2, FCHC

7.0 -6.0

6.0

6.0

AED

 

N2

 

6.0

6.0

 

 

H2, O2

 

5.0

5.0

 

 

CH4

 

4.5

4.5

 

MS

 

He

H2O, O2

7.0 - 6.0

6.0

 

 

Uz to, da bi se mogla odrediti koncentracija željene komponente u uzorku, merni uređaji moraju da budu kalibrisani. Messer Tehogas proizvodi veliki broj individualnih kalibracionih gasnih mešavina po zahtevu korisnika.