Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. Jiří Svatoš

aplikační inženýr

stavebnictví

+420 602 339 214

+420 241 008 213

jiri.svatos@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Stavebnictví

Chlazení betonu:

Chlazení čerstvého betonu je velmi jednoduchá metoda využívaná na velkoobjemových stavebních projektech, jako jsou mostní konstrukce, přehradní stěny, atd. Při tuhnutí betonu se uvolňuje značné množství tepla. Tento exotermický proces, v závislosti na hmotnosti a geometrii požadované stavby, způsobuje velké teplotní rozdíly, jejichž vlivem vznikají napětí, která způsobují trhliny v betonových dílcích. Všechny tyto nežádoucí faktory negativně ovlivňují jejich funkčnost. Metoda chlazení, která pozitivně působí proti tomuto exotermickému procesu, je založena na snížení teploty čerstvého betonu využitím kapalného dusíku. Toto opatření „tzv. lancetové chlazení“ bylo již úspěšně zavedeno na několika významných stavbách v zahraničí. Princip spočívá v tom, že po natočení čerstvého betonu do autodomíchávače, se do horního otvoru bubnu (po určitou dobu a za stálého míchání betonu) vhání speciální tryskou kapalný dusík (ca.-196°C).   

Kromě chlazení čerstvého betonu v bubnu autodomíchávače, nabízí Messer i alternativní metody chlazení, jako je například chlazení jednotlivých komponentů receptury betonu (kamenivo, voda), a to ještě před procesem míchání nebo velmi oblíbené chlazení cementu, viz. chlazení cementu při stáčení do sila.


Vaše výhody na první pohled:
⇒ snadná instalace do stávajícího provozu betonárny
⇒ řízené ovlivnění teploty velkých chladicích množství v krátkém čase
⇒ intenzivní přenos tepla pomocí kombinace chlazení a míchacího procesu
⇒ žádný nepříznivý vliv na kvalitu betonu
⇒ poměr voda / cement se nemění, protože dusíku se odpařuje
⇒ vysoká účinnost procesu
žádné investiční náklady např. na chladicí spirály v betonáži, atd.

 

Chlazení cementu:

K funkční a technologické způsobilosti mnoha stavebních konstrukcí a dílců je zapotřebí, aby byla během výrobního procesu omezena maximální teplota čerstvého betonu. Tím se zabrání tvorbě nežádoucích trhlin a prasklin, vznikajících tepelným pnutím v procesu tuhnutí. Z tohoto důvodu se v normách a technických podmínkách vyžaduje zaručené cílené dodržení maximální teploty čerstvého betonu. To má za následek, že se musí použít co možná nejefektivnější a nejhospodárnější metoda chlazení cementu.

Při procesu chlazení cementu se cement dopravovaný cisternovými vozy ochlazuje na požadovanou teplotu během skladování v cementových silech. Za tímto účelem se na vstupní potrubí do sila cementu instaluje speciální systém trysek, který umožňuje smísit cement s kapalným dusíkem N2.

Během uvedeného procesu se chladicí médium odpařuje a vznikající plyn se spolu s cementem dostává do sila. Tímto způsobem se cement dále ochlazuje, přičemž se využívá v plynu dostatečně obsažená chladicí energie. Plyn se vypouští filtračním systémem instalovaným na silu cementu. Tento filtrační systém musí být dimenzován pro zvýšené průtočné množství plynu. Ve většině případů je nutné filtrační systém rozšířit nebo na místě spojit několik filtračních systémů dohromady. Mají-li filtrační systémy příliš malou kapacitu, může dojít k aktivaci pojistné armatury sila cementu a k případnému úniku cementu.

Chladicí médium se vhání do cementu přes dvoustupňový regulační systém v závislosti na teplotě cementu v potrubí krátce před dopadem do sila a na teplotě plynu odcházejícího z filtrů. Aby bylo možné kontinuálně ochlazovat cement chladicím médiem, je při vyprazdňování cisterny nutná prakticky konstantní průtočná rychlost.

V závislosti na počasí mohou být touto technologií sníženy teploty betonu od 1 do 20°C, průměrně však 5°C.


Vaše výhody na první pohled:
⇒ snadná instalace na stávajících betonárnách
řízený velkých chladicích množství v krátkém čase
velmi vysoké využití chladící "energie" (> 98%)
⇒ žádný vliv na kvalitu betonu
kontrola teploty betonové směsi při vyžití teplého a studeného cementu
vysoká účinnost

 

NEUTRALIZACE odpadní VODY při výstavbě tunelů

Při výstavbě tunelů dochází v mnoha případech k úniku podzemí vody, kterou je nutné neustále odčerpávat. Tato voda má v důsledku kontaktu s betonem a ostatními stavebními hmotami často velmi vysoké pH (až cca 12,5), které neumožnuje její volné vypouštění do vodních toků. Vodu je nejprve nutné zbavit pevných částic jejich usazením a následně musí být sníženo její pH na hodnoty v rozsahu cca 8 – 9,5. Po této úpravě je již možné vodu vypouštět do řek, potoků či městských kanalizací. Messer nabízí unikátní technické řešení neutralizace spočívající v dávkování oxidu uhličitého do potrubí čerpané vody. Využití oxidu uhličitého je v případě neutralizace odpadní vody ze staveb jednoznačně nejvhodnějším řešením. Teoreticky možné nasazení minerálních kyselin je totiž provázeno celou řadou problémů, ke kterým patří především vysoká citlivost hodnoty pH na přidané množství kyseliny, zvyšování obsahu chloridů nebo síranů v odpadních vodách a obtížná manipulace a skladování silných minerálních kyselin a nakládání s nimi (bezpečnost). Žádný s těchto problémů nemůže nastat, pokud je použit oxid uhličitý. Jedná se tak o bezpečnou, ekonomickou a k životnímu prostředí šetrnou metodu.