Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

KONTAKT PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ PARTNERY MESSER TECHNOGAS S.R.O.

Poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů („GDPR“). V Praze  25.5.2018


Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Messer Technogas s.r.o. IČ: 40764788, se sídlem: Zelený pruh 99 čp. 1560, 140 02 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3638 (dále jako „Správce“).

 

Kontaktní údaje správce:   www.messer.cz                                                    e-mail: osobniudaje.cz@messergroup.com

 

Rozsah zpracování osobních údajů: Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů v rozsahu: i) identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení/firma, datum narození, bydliště/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČ a DIČ) ii) údaje vyplývající ze smluvního vztahu (historie objednávek, konto pronajatých obalů, aj.) Správce nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu. obchodního partnera.

Účel a způsob zpracování osobních údajů: Správce může bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům: i) plnění obchodních smluv a vztahů; ii) plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání Správce; iii) ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce); iv) CRM (systém řízení komunikace se zákazníkem) a interní reporting.

Následky neposkytnutí osobních údajů: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany, a tedy i uzavření rámcové smlouvy.

Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány: Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti IT. Hlavním zpracovatelem je Messer Information Services GmbH.

Předání osobních údajů do zahraničí Osobní údaje jsou předávány ke zpracování pouze v EU.

Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

 

Jaká máte práva a jak je uplatnit?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup: Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu: Kdykoliv můžete požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz: Správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování: Dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv  obchodního partnera lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu osobniudaje.cz@messergroup.com.

Zabezpečení osobních údajů: Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Závěrečná ustanovení: Toto informační oznámení nabývá účinnosti 25.5.2018. Toto informační oznámení je umístěno na www.messer.cz (záložka "Ochrana osobních údajů").

 

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ MESSER TECHNOGAS S.R.O.

Messer Information Services GmbH
Otto-Hahn-Straße 2-4
64823 Groß-Umstadt
Deutschland

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI MESSER TECHNOGAS S.R.O.

Červen 2018

 

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás, kontaktní osoby, obchodní partnery a zákazníky společnosti Messer Technogas s.r.o., o zpracování vašich osobních údajů.

Osobní údaje: Osobní údaje jsou veškeré informace, které s vámi, fyzickou osobou, mohou nějakým způsobem souviset. Zahrnují i informace, které se k vám mohou vztahovat nepřímo, například přiřazením k identifikačnímu údaji, tj. jménu, dokladu totožnosti, bydlišti nebo identifikátoru. Fyzická osoba je také považována za identifikovatelnou, pokud jí lze určit na základě jedné nebo více specifických charakteristik, které jsou znakem fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické a kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Subjekt odpovědný za vaše osobní údaje a rozsah jejich použití. Společnost Messer Technogas s.r.o („MTe“) odpovídá za zpracování vašich osobních údajů jakožto kontaktní osoby obchodního partnera, a to v rámci obchodního vztahu s vaším zaměstnavatelem/vaší společností.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů                                         Komunikace pro osobní údaje

Messer Technogas s.r.o.                                                                       E-mail: osobniudaje.cz@messergroup.com

Zelený Pruh 1560/99

140 00 Praha 4 – Braník

Tel.: 241 008 100

 

Které osobní údaje Messer Technogas s.r.o. zpracovává? V běžných obchodních vztazích se smluvními obchodními partnery zpracovává společnost Messer Technogas s.r.o. následující typy osobních údajů:

Obchodní kontaktní informace

 • Jméno a příjmení, obchodní telefonní číslo, služební e-mailová adresa, poštovní adresa;
 • Další informace o vaší pracovní pozici ve společnosti a o činnostech týkajících se společnosti Messer Technogas s.r.o.
 • Pokud je to nezbytné pak osobní informace, jako jsou informace o pohlaví a datu narození
 • Informace potřebné pro compliance a řízení rizik, včetně hodnocení kvality výrobků a služeb vašeho zaměstnavatele/vaší společnosti.
 • Tyto údaje jsou dále označovány jako „Obchodní kontaktní údaje“.
   

Údaje vztahující se ke smlouvě

 • Jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa obchodního partnera, zákazníka a dodavatele.
 • Osobní údaje o fyzické osobě v souvislosti s objednávkou plynů, ostatních položek a produktů.
 • Osobní údaje jako jsou bankovní spojení, DIČ, objednávkové číslo a ostatní relevantní údaje pro fakturaci a účetnictví.

  Tyto údaje jsou dále označovány jako „Smluvní kontaktní údaje“.

   

Jak společnost Messer Technogas s.r.o. nakládá s vašimi osobními údaji? V běžných vztazích se zákazníky a smluvními obchodními partnery provádí společnost Messer Technogas s.r.o. následující činnosti v oblasti zpracování osobních údajů:

 • Obchodní kontaktní údaje a smluvní kontaktní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání, plnění, provádění a ukončování B2C a B2B smluv s vámi jako obchodními partnery nebo s entitou, jež reprezentujete. To zahrnuje zpracování smlouvy za účelem dodávek plynů a ostatníhozboží, včetně zákaznického managementu;
 • Obchodní kontaktní údaje jsou uchovávány v CRM systému společnosti Messer Technogas s.r.o. a zpracovávány tak, aby vytvářely a udržovaly obchodní vztahy s vámi a vaší společností;
 • Obchodní kontaktní údaje a smluvní kontaktní údaje mohou být zpracovávány pro účely interního reportingu;
 • Obchodní kontaktní údaje a smluvní kontaktní údaje jsou zpracovávány v rámci obchodního managementu;
 • Obchodní kontaktní údaje a smluvní kontaktní údaje jsou zpracovávány za účelem compliance a řízení rizik, včetně hodnocení kvality výrobku a služeb vaší společnosti.

   

Obecné informace

Vaše práva: Máte právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o uchovávaných osobních údajích. Dále máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na omezení nadměrného zpracování osobních údajů, jakož i právo na vymazání neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo osobních údajů, které jsou uchovávány příliš dlouho (jestliže neexistuje právní povinnost uchovávat osobní údaje ani jiný důvod podle Čl. 17 odst. 3 GDPR). Dále máte právo získat zpět vaše osobní údaje, které jste společnosti Messer Technogas s.r.o. poskytli v případě, že jste je poskytli Messer Technogas s.r.o. s vaším souhlasem nebo pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje vám budou poskytnuty (nebo určené třetí straně) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost osobních údajů). Viz také vaše právo vznesení námitky na zpracování osobních údajů níže v části b).

Pro uplatnění vašich práv kontaktujte osobniudaje.cz@mesergroup.com

Obecné informace o právním základu všech níže uvedených procesů

 • Zpracování Obchodních kontaktních údajů

Zpracování vašich obchodních kontaktních údajů v rámci níže uvedených postupů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR je zpracování osobních údajů zákonné pouze tehdy, je-li nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Messer Technogas s.r.o., s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy převýšeny vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami vyžadujícími ochranu osobních údajů. Legitimní zájem společnosti Messer Technogas s.r.o. spočívá v používání a udržování kontaktních údajů smluvních partnerů nebo potenciálních budoucích partnerů. Jste oprávněni kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, a to bez udání důvodu. Ke zpracování těchto osobních údajů můžete podat námitku i tehdy, pokud existují důvody, které souvisí s vaší konkrétní situací a jsou v rozporu se zpracováním osobních údajů. Vaši námitku prosím zašlete e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 • Zpracování Smluvních kontaktních údajů

Zpracování vašich smluvních kontaktních údajů v rámci níže uvedených postupů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR je zpracování osobních údajů zákonné pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely plnění smlouvy ve které je subjekt údajů smluvní stranou nebo za účelem kroků k uzavření smlouvy na předchozí žádost subjektu údajů smlouvu uzavřít.  Messer Technogas s.r.o. zpracovává tyto údaje za účelem plnění smlouvy se zákazníkem, za účelem dodání plynu a ostatního zboží a služeb.

 

Obecné informace o informačních službách společnosti Messer jako příjemce dat: Hostitelem IT systému, v němž jsou zpracovávány informace o osobních údajích, je společnost Messer Information Services GmbH („MIS“). V této souvislosti MIS provádí činnosti související se zpracováním osobních údajů pouze ve prospěch a dle pokynů společnosti Messer Technogas s.r.o.

Obecné informace o době uchovávání údajů: Obecně platí, že osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů a smluvní kontaktní údaje jsou vymazány pouze v případě, že vznesete námitku proti dalšímu zpracování. Veškeré osobní údaje v obchodních kontaktech, údaje osob obchodních partnerů a zákazníků, které byly zpracovány v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, jsou uchovávány v souladu s ustanoveními českého daňového a účetního zákona po dobu 10 let.

Informace podle čl. 13 odst. 2 písm. e) nařízení GDPR: Poskytnutí vašich obchodních a smluvních kontaktních údajů je nezbytné pro uzavření a realizaci smlouvy/obchodního vztahu. Nejste povinni poskytovat osobní údaje. Z neposkytnutí osobních údajů vám neplynou žádné důsledky. Avšak použití vašich osobních údajů jako kontaktní osoby vaší společnosti usnadňuje průběh obchodních vztahů mezi společností Messer Technogas s.r.o. a vaší společností nebo zaměstnavatelem.

 

PRO ZÁJEMCE O ZASÍLÁNÍ MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Vážení,

v souvislosti s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bychom Vás rádi požádali o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

Tento Váš souhlas potřebujeme, abychom Vám mohli i nadále zhruba 3x do roka zasílat firemní časopis určený pro naše zákazníky a partnery nebo další marketingová sdělení (např. pozvánky na veletrh, konference, akce, či jiné zajímavé informace nabízené naší společností).

Souhlas je samozřejmě dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat, a to buď dle instrukcí v tomto e-mailu, nebo prostřednictvím adresy marketing.gdpr.cz@messergroup.com  nebo na našich webových stránkách zde. 

V případě nevyslovení nebo odvolání souhlasu Vás nebudeme moci nadále informovat o našich akcích, produktových a dalších nabídkách.

Svůj souhlas nebo nesouhlas se zpracováním osobních údajů vyjádřete pomocí kliknutí na jedno z níže uvedených tlačítek.

SOUHLAS se zasíláním firemního časopisu i marketingových sdělení
SOUHLAS se zasíláním pouze firemního časopisu
SOUHLAS se zasíláním pouze marketingových sdělení
NESOUHLAS se zasíláním firemního časopisu i ostatních marketingových sdělení


 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI UŽIVATELŮ WEBOVÝCH STRÁNEK

§ 1 OBECNÉ ZÁSADY

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky Messer Group (dále jako „Messer“) a projevili zájem o naši firmu a naše produkty. Níže v textu bychom Vás chtěli krátce seznámit s tím, v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je chráníme a co pro Vás znamená využívání našich on-line nabídek. 

 1. Osobní údaje jsou veškeré informace, které lze vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla nebo uživatelské chování. Současně lze však za osobní údaje pokládat i čistě technická data, která lze přiřadit k Vaší osobě.

 2. Pověřenec podle čl. 4 č. 7 nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

  Messer Group GmbH
  Messer-Platz 1
  65812 Bad Soden

  info@messergroup.com
  +49 6196 7760-0
  Více informací naleznete na záložce Impresum.

 3. Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  datenschutz.mg@messergroup.com nebo osobniudaje.cz@messergroup.com

 4. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář, ukládáme si údaje Vámi sdělené (Vaše e‑mailová adresa, příp. Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo), abychom mohli odpovídat na Vaše dotazy. Údaje získané v rámci těchto kontaktů jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takto je umožněno zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, leda by to bylo na úkor Vašich základních práv, svobod nebo zájmů. Náš oprávněný zájem spočívá ve zpracování žádosti o kontakt. Proti tomuto zpracování dat můžete kdykoliv podat námitku, existují-li důvody spočívající ve Vaší specifické situaci a hovořící proti takovému zpracování údajů. Pro tyto účely postačuje e-mail zaslaný pověřenci pro ochranu osobních údajů.

 5. Pokud budeme jednotlivé funkce naší nabídky předávat pověřeným poskytovatelům služeb nebo budeme‑li chtít Vaše údaje využívat k reklamním účelům, budeme Vás podrobně informovat o veškerých postupech, jak je uvedeno níže. Současně uvedeme také příslušná kritéria pro dobu uložení těchto údajů.

 6. Zpracování Vašich osobních údajů provádí námi pověřená společnost Messer Information Services GmbH, dceřiná společnost Messer Group GmbH (dále jako „MIS“). MIS byla pro tyto účely pečlivě vybrána a pověřena. Navíc je vázána pokyny od společnosti Messer a podléhá pravidelné kontrole.

   

§ 2 VAŠE PRÁVA

V souvislosti s Vašimi osobními údaji máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům

 • právo na opravu nebo výmaz

 • právo na omezení zpracování

 • právo na námitku proti zpracování

 • právo na přenositelnost
   

 1. Máte právo od nás kdykoliv požadovat informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, včetně informace o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž tyto údaje mohou být předávány, a o účelu uchovávání těchto údajů. Pokud nás, svou kontaktní osobu ve společnosti Messer nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů písemně vyzvete k tomu, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, aby nebyly dále používány nebo aby byly smazány, učiníme tak samozřejmě bez prodlení.
   
 2. Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že poskytování Vašich osobních údajů na této webové stránce není obecně předepsáno zákonem ani smlouvou. Nejste tedy povinni poskytovat na této webové stránce své osobní údaje, leda bychom na to v konkrétním případě v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poukazovali. Pro zajištění funkčnosti této webové stránky a realizace objednávek je však zpracování Vašich osobních údajů nezbytné.
   
 3. Máte navíc právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů naší společností u orgánu dohlížejícího na ochranu osobních údajů.

 

§ 3 SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Při pouhé informativní návštěvě webové stránky, tj. nechcete-li se registrovat nebo nám sdělovat jakékoliv informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které předává Váš prohlížeč našemu serveru. Chcete-li si prohlížet naši webovou stránku, shromažďujeme níže uvedené údaje, které jsou pro nás nezbytné z technického hlediska, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazovat, spravovat ji a poskytovat potřebnou stabilitu a bezpečnost. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Takto je umožněno zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, leda by to bylo na úkor Vašich základních práv, svobod nebo zájmů. Náš oprávněný zájem spočívá ve snazší administraci a možnosti identifikovat a potírat hackerství. Proti tomuto zpracování dat můžete kdykoliv podat námitku, existují-li důvody spočívající ve Vaší specifické situaci a hovořící proti takovému zpracování údajů. Pro tyto účely postačuje e-mail zaslaný pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Automaticky shromažďované osobní údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl v časových pásmech oproti světovému času (GMT)
 • vyhledávaný pojem, pokud se na naše stránky dostáváte přes vyhledávač
 • soubory, které jste z našich stránek stáhli (např. dokumenty v PDF nebo Wordu)
 • obsah požadavku (konkrétní strana)
 • přístupový status / stavový kód HTTP
 • přenesený objem dat v konkrétním případě
 • webová stránka, z níž vychází požadavek
 • operační systém a jeho pracovní plocha
 • jazyk a verze softwaru vyhledávače.

Protokolové soubory serveru s výše uvedenými údaji se mažou automaticky po 30 dnech. Vyhrazujeme si právo na delší uchovávání protokolových souborů serveru, existují-li okolnosti, které dávají usuzovat na nepovolený přístup (např. pokus o hackerství nebo tzv. útoky DDOS).

Dále využíváme cookies, abychom mohli Vaše jednotlivé požadavky na našich webových stránkách vsazovat do celkového kontextu. Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč strukturovaně ukládá na pevný disk a jejichž prostřednictvím plynou do místa, které cookie uplatňuje (v tomto případě naše společnost), určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani do Vašeho souboru přenášet viry. Slouží výhradně k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a účinnější. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takto je umožněno zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, leda by to bylo na úkor Vašich základních práv, svobod nebo zájmů. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze využívání naší webové stránky.
 

Použití cookies:

a, Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou níže popsány:

 • transientní cookies (viz b)

 • persistentní cookies (viz c)

 • cookies třetích stran (viz d).

b, Transientní cookies se automaticky mažou, jakmile zavřete vyhledávač. Sem patří zejména tzv. session cookies.
    Ty ukládají takzvané session ID, na jehož základě lze přiřazovat různé poptávky Vašeho prohlížeče ke společné
    seanci (session). Tím Váš počítač dokáže rozpoznat, že se znovu vracíte na naši webovou stránku. Session
    cookies se mažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c, Persistentní cookies se automaticky mažou po uplynutí zadané doby, která se může lišit podle jednotlivých cookies.
    Cookies můžete kdykoliv smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.

d, Nastavení svého prohlížeče můžete upravit podle vlastních potřeb a můžete tak např. odmítnout cookies třetích
    stran (poskytovatelů webových služeb, např. YouTube) nebo veškerých cookies. Upozorňujeme Vás však na to, že
    v takovém případě nemusí být zajištěny všechny funkce této webové stránky.

e, Využívání úložišť HTML5 storage objects můžete zabránit tím, že ve svém prohlížeči nastavíte soukromý režim.
    Navíc doporučujeme, abyste pravidelně ručně mazali cookies a historii vyhledávání.

 

§ 4 NÁMITKA NEBO ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH ÚDAJŮ

 1. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů ihned poté, co nám je Vaše odvolání doručeno.

 2. Pokud se zpracování Vašich osobních údajů opírá o posouzení oprávněnosti zájmů, můžete podat námitku proti zpracování. Jedná se o případ, kdy se zpracování netýká zejména plnění smluvního vztahu s Vámi, což bude z naší strany vždy uvedeno u následného popisu jednotlivých funkcí. Při uplatňování takové námitky Vás požádáme o sdělení důvodů, proč námi Vaše osobní údaje nemají být dále zpracovávány, resp. proč Vaše osobní údaje nemají být zpracovávány námi. V případě odůvodněného odvolání ověříme okolnosti a zpracování údajů buď ukončíme, nebo upravíme, příp. Vám sdělíme naše závažné a oprávněné důvody, na jejichž základě jsme oprávněni ve zpracovávání údajů pokračovat.

   

§ 5 POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE PIWIK

Tato webová stránka využívá webovou analytickou službu Piwik, která nám pomáhá analyzovat využívání naší webové stránky a pravidelně ji vylepšovat. Díky získaným statistikám můžeme vylepšovat svou nabídku a utvářet ji pro Vás jako uživatele ještě zajímavěji. Právním základem pro využívání nástroje Piwik je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takto je umožněno zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, leda by to bylo na úkor Vašich základních práv, svobod nebo zájmů. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze využívání naší webové stránky. Proti tomuto zpracování dat můžete kdykoliv podat námitku, existují-li důvody spočívající ve Vaší specifické situaci a hovořící proti takovému zpracování údajů. Pro tyto účely postačuje e-mail zaslaný pověřenci pro ochranu osobních údajů.
 

 1. Pro toto vyhodnocování se ve Vašem počítači ukládají cookies (více viz § 3). Takto získané informace ukládá zodpovědný subjekt výhradně na svém serveru v EU. Vyhodnocování můžete ukončit smazáním aktuálních cookies a zabráněním v ukládání cookies. Zabráníte-li v ukládání cookies, může se stát, že tuto webovou stránku nebudete moci využívat v plném rozsahu. Zabránění v ukládání cookies je možné nastavením Vašeho prohlížeče. Zabránění v používání nástroje Piwik je možné, odstraníte-li následující zaškrtnutí, čímž aktivujete opt-out-plug-in:

 2. Tato webová stránka používá Piwik v částečně anonymizované podobě. Tím, že se IP adresy dále zpracovávají ve zkrácené podobě, lze přímou propojitelnost s konkrétní osobou vyloučit. IP adresa předaná z Vašeho prohlížeče prostřednictvím nástroje Piwik není slučována s ostatními údaji, které shromažďujeme. Návaznost na osobu je odstraněna ihned po částečném umazání IP adres, čímž se ukládají pouze statistické údaje.

  Program Piwik je open source projekt. Informace tohoto třetího poskytovatele o ochraně údajů naleznete na http://piwik.org/privacy/policy.

 

§ 6 POUŽÍVÁNÍ PLUG-INŮ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

 1. V současné době používáme tyto plug-iny sociálních sítí: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. Prostřednictvím plug-inů Vám nabízíme možnost interakce a komunikace se sociálními sítěmi a dalšími uživateli a současně takto zlepšujeme naši nabídku a činíme ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Využíváme při tom tzv. řešení dvojího kliknutí. To znamená, že pokud navštívíte naši stránku, nejsou v první fázi obecně předávány žádné osobní údaje poskytovatelům plug-inů. Poskytovatele plug-inu poznáte podle jeho ikony s počátečními písmeny nebo logem. Poskytujeme Vám možnost navázat přes tuto ikonu komunikaci přímo s poskytovatelem plug-inu. Pouze pokud kliknete na označenou ikonu a aktivujete ji, obdrží poskytovatel plug-inu informaci, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku s naší on-line nabídkou. Navíc se předávají údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. Aktivací plug-inu se tedy předávají Vaše osobní údaje příslušným poskytovatelům plug-inů a u nich se také ukládají (u poskytovatelů z USA se tak děje v USA). Jelikož poskytovatel plug-inu shromažďuje údaje zejména prostřednictvím cookies, doporučujeme Vám všechny cookies smazat prostřednictvím zabezpečení v nastavení Vašeho prohlížeče.

 2. Nemáme vliv na shromážděné údaje ani postupy zpracování údajů a není nám znám ani rozsah zpracování údajů či účely zpracování nebo doba uložení těchto údajů. Ani ohledně mazání získaných údajů ze strany poskytovatele plug-inů nemáme žádné informace. V této souvislosti se obracejte na provozovatele sociálních sítí. S ohledem na výše popsané skutečnosti Vám doporučujeme, abyste si přečetli aktuální informace o ochraně údajů výše uvedených provozovatelů sociálních sítí.

 3. Předávání dat probíhá nezávisle na tom, zda máte u poskytovatele plug-inů účet a zda jste na něm přihlášeni. Jste-li u poskytovatele plug-inu přihlášeni, mohou být Vaše údaje námi shromážděné případně přiřazeny přímo k Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele plug-inu. Doporučujeme Vám, abyste se po používání sociálních sítí pravidelně odhlašovali, zejména však před aktivací ikony, abyste se případně vyhnuli přiřazení k Vašemu profilu u poskytovatele plug-inu.

 4. Údaje neukládáme. Informace o době uložení a další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání ze strany poskytovatele plug-inů obdržíte v prohlášeních o ochraně údajů níže uvedených poskytovatelů. Tam naleznete i další informace o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí.

     Adresy příslušných poskytovatelů plug-inů a URL s pokyny k ochraně údajů:

     Twitter podléhá ustanovením štítu soukromí EU-US-Privacy-Shield,  
      https://www.privacyshield.gov/EU‑US-Framework.

§ 7 ZAPOJENÍ VIDEA Z YOUTUBE

 1. Do naší on-line nabídky jsme zapojili videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com  a lze je z naší webové stránky přímo přehrávat. Cílem je webové stránky zatraktivnit a zvýšit jejich informační hodnotu. Všechna tato videa se nacházejí v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tzn. žádné údaje o Vás jako uživateli nejsou předávány YouTube, pokud si videa nepřehráváte. Až při přehrávání videí dochází k přenášení údajů uvedených v odstavci 2. Na takový přenos údajů nemáme žádný vliv.

 2. Návštěvou webové stránky YouTube nebo přehráním videa obdrží YouTube informaci, že jste si otevřeli příslušnou dílčí stránku našeho webu. Navíc se předávají údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. Děje se tak nezávisle na tom, zda máte na YouTube uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, či zda takový účet nemáte. Jste-li přihlášeni na Google, jsou Vaše údaje přiřazovány přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazování k Vašemu profilu na YouTube, doporučujeme Vám, abyste se před kliknutím na ikonu přehrávání odhlásili.

 3. Údaje neukládáme. Informace o době uložení a další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání ze strany YouTube obdržíte v prohlášeních o ochraně údajů níže uvedeného poskytovatele. Tam naleznete i další informace o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a podléhá ustanovením štítu soukromí EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 8 VYUŽITÍ GOOGLE MAPS

 1. Integrovali jsme Google Maps uložené na https://www.google.de/maps  do našich webových stránek, abychom vám usnadnili orientaci a můžete z nich mapy přímo spustit. Pokud mapy použijete dále, např. pro výpočet trasy, dojde k předání údajů uvedeném v odstavci 2. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

 2. Při návštěvě webových stránek získá Google Maps informace, že jste navštívili příslušnou podstránky našeho webu. Kromě toho budou předány údaje uvedené v odstavci 3 tohoto prohlášení. To se provádí bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet nepoužíváte. Pokud jste přihlášeni na Google po přihlášení do služby Google budou vaše údaje k vašemu účtu přiřazeny. Pokud je nechcete přiřadit k vašemu profilu, doporučujeme, abyste se před kliknutím na Google Maps odhlásili.

 3. Údaje neuchováváme. Informace o době uchovávání a další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování údajů společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, jak je uvedeno níže. Další informace o nastavení práv a ochrany soukromí naleznete také na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.  Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a předkládá se k ochraně soukromí EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US.
   

§ 9 ODKAZY

Internetové stránky společnosti Messer obsahují zčásti i odkazy, resp. propojení na jiné internetové stránky. Tyto přímé odkazy se snažíme s potřebnou pečlivostí ověřovat. Neodpovídáme však za obsah internetových stránek, na něž odkazujeme. Současně nejsme odpovědní za obsah internetových stránek, které odkazují na nás.

 

§ 10 DOTAZY A KOMENTÁŘE

Ochranu údajů bereme velmi vážně. Budete-li mít další dotazy nebo podněty k ochraně údajů ve společnosti Messer, obraťte se e-mailem na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož e‑mail je uveden v § 1.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů podle potřeby upravovat a aktualizovat. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně údajů budou zveřejňovány na naší webové stránce. Změny platí od okamžiku jejich zveřejnění na naší webové stránce. Proto Vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a byli tak informováni o případně provedených aktualizacích.