Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. Andrea Zákostelecká

vedoucí personální skupiny

+420 724 164 197

+420 241 008 125

andrea.zakostelecka@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Oznámení Messer Technogas s.r.o. o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání

 1. Úvod

  Ve společnosti Messer Technogas s.r.o. považujeme za velmi důležité, abychom s osobními údaji nakládali opatrně. Bezpečné nakládání s osobními údaji se týká také osobních údajů uchazečů o zaměstnání (v zájmu usnadnění v neutrálním tvaru a zahrnující jakékoli pohlaví dále jen „Uchazeči“). V následujícím textu vám nastíníme, jak nakládáme s osobními údaji, které v rámci vaší žádosti obdržíme.
   

  Osobní údaje

  Osobní údaje jsou veškeré informace, které s vámi jakožto fyzickou osobou mohou nějakým způsobem souviset, například vaše jméno, adresa, datum narození, e-mailové adresy nebo telefonní čísla. Zahrnují také jakékoli informace, které se k vám mohou vztahovat nepřímo, například přiřazením k identifikačnímu údaji, mj. jménu, rodnému číslu, bydlišti nebo online identifikátoru. Identifikovatelná je také osoba, jíž lze identifikovat na základě jedné nebo více specifických charakteristik, které jsou znakem fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

  1, Rozsah použití; společnost spravující vaše osobní údaje

  My, Messer Technogas s.r.o., jsme jako správce osobních údajů zodpovědní za zpracování údajů uvedených ve vaší žádosti.
   

  2, Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

       a, Kontaktní údaje správce osobních údajů

        Messer Technogas s.r.o.
        Personální oddělení
        Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 Braník
        +420 241 008 100
        osobniudaje.cz@messergroup.com

       b, Kontaktní údaje pověřence Messer Technogas s.r.o. pro ochranu osobních údajů

       Messer Technogas s.r.o.
       www.messer.cz
       Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 Braník
       +420 241 008 100
       osobniudaje.cz@messergroup.com

  3, Které osobní údaje Messer Technogas s.r.o. zpracovává?

  V rámci běžných postupů při zpracovávání žádostí zpracováváme zejména následující typy osobních údajů:

      a, Osobní údaje uchazeče při využití portálu pro uchazeče

      Pokud podáváte žádost prostřednictvím portálu pro uchazeče, který je k dispozici na našich webových stránkách (pokud
      takovou možnost nabízíme), budete při podání žádosti požádáni o některé osobní údaje. Údaje o vaší osobě (zejména
      adresa, jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, země, telefonní číslo a e-mailová adresa) a další přílohy k žádosti (průvodní 
      dopis, životopis a certifikáty) jsou nezbytné pro účely pracování žádosti. Volitelně můžete uvést také číslo mobilního telefonu,
      očekávanou výši platu (roční plat) a podobně.

      b, Osobní údaje uchazeče u e-mailových nebo písemných žádostí

      Podáte-li žádost e-mailem nebo písemně, vámi poskytnuté osobní údaje, zpravidla např. údaje o vaší osobě (zejména
      adresa, jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, země, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo a e-mailová adresa), jakož i další
      přílohy k žádosti (průvodní dopis, životopis a certifikáty) jsou nezbytné k samotnému zpracování žádosti.

      c, Osobní údaje uchazeč u žádostí podaných prostřednictvím náborářů

      Podáte-li žádost prostřednictvím náborářů, zpravidla v prvním kroku zpracujeme pouze anonymizovaná data z
      anonymizovaného životopisu.
      V další fázi zpracování žádosti zpracujeme vaše osobní údaje poskytnuté vámi nebo náborářem, zejména adresu, jméno a
      příjmení, ulici,PSČ, město, zemi, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, jakož i další přílohy k žádosti
      (průvodní dopis, životopis a certifikáty), a to tak, aby bylo možné se žádostí dále pracovat.

  Tyto osobní údaje budou dále označovány jako „Osobní údaje uchazeče“. Další informace o zpracovávaných osobních údajích naleznete níže v popisu konkrétního postupu zpracování osobních údajů uchazeče.

  4, Jak Messer Technogas s.r.o. s osobními údaji nakládá?

  Osobní údaje uchazeče zpracováváme pouze za účelem rozhodování o případném uzavření zaměstnaneckého poměru, tj. abychom dokončili celý proces zpracování žádosti, kterou u naší společnosti podáte.

  5, Obecné informace

      a, Vaše práva

      Máte právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o uchovávaných osobních údajích.

      Dále máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na omezení nadměrného zpracování osobních údajů,
      jakož i právo na vymazání neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo osobních údajů, které jsou uchovávány příliš
      dlouho (jestliže neexistuje právní povinnost uchovávat osobní údaje nebo jiné důvody podle čl. 17 odst. 3 Obecného nařízení
      o ochraně osobních údajů GDPR). Dále máte právo získat zpět vámi poskytnuté osobní údaje, pokud jste nám je poskytli
      v rozsahu souhlasu nebo pro realizaci smlouvy. Osobní údaje vám budou poskytnuty (nebo vámi určené třetí straně) ve
      strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost osobních údajů).

     Oprávnění k podání námitek proti zpracování osobních údajů v rámci postupů uvádíme v jejich jednotlivých popisech.

     Svá práva můžete uplatnit mimo jiné zasláním e-mailu na tuto e-mailovou adresu: osobniudaje.cz@messergroup.com.

     Rovněž jste oprávněni podat stížnost na to, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, a to u dozorového orgánu
     pro ochranu osobních údajů.

     b, Obecné informace o právním základu všech uvedených postupů

     Vámi uvedené nebo poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného
     nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento právní základ umožňuje zpracování osobních údajů uchazeče za účelem
     realizace předsmluvních opatření.Ta se realizují na žádost subjektu údajů a tam, kde je to vyžadováno.

     c, Obecné informace o informačních službách společnosti Messer jakopříjemce dat

     Hostitelem IT programů, pomocí nichž jsou vaše osobní údaje zpracovávány, je společnost Messer Information Services
     GmbH („MIS“).
     V této souvislosti MIS provádí činnosti související se zpracováním osobních údajů pouze na příkaz a dle našich pokynů.

     d, Obecné informace o době uchovávání údajů

     Nedojde-li k uzavření zaměstnaneckého poměru, vámi poskytnuté a námi uchovávané osobní údaje uchazeče budou
     vymazány po uplynutí nejdéle 1 měsíce od odeslání vyrozumění o zamítnutí žádosti.

    Pokud využijete možnosti kdykoli vzít svoji žádost zpět, vaše osobní údaje uchazeče vymažeme bezodkladně.

    e, Informace dle č. 13 odst. 2 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

    Poskytnutí osobních údajů uchazeče při podání žádosti prostřednictvím portálu pro uchazeče, e-mailu nebo písemně nebo
    prostřednictvím náborářů není vyžadováno ani ze zákona, ani smluvně. Nejste povinni osobní údaje uchazeče poskytovat. Pro
    potřebné zpracování vaší žádosti je však zpracování osobních údajů uchazeče dle bodu 3 nezbytné.