Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. Vít Tuček, CSc.

vedoucí prodeje technologických aplikací

+420 602 331 744

+420 241 008 211

vit.tucek@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Ing. Jiří Svatoš

aplikační inženýr

tepelné zpracování

+420 602 339 214

+420 241 008 213

jiri.svatos@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Ke stažení

Webový obsah - zobrazení

Metalurgie

Technické plyny jsou nepostradatelným pomocníkem v hutnictví železa i hutnictví neželezných kovů. Pro intenzifikaci tavení kovů a snížení spotřeby energie při tavení se využívá kyslík. Významné je i použití argonu a případně dusíku pro rafinaci roztavených kovů. Firma Messer vyvinula široké spektrum procesů pro snadnější řízení, vyšší reprodukovatelnost a hospodárnost tepelného zpracování.

 

Tavení kovů

⇒ Intenzifikace tavicích procesů

Kyslík jako oxidační médium se používá při tavení kovů v šachtových, kelímkových, vanových a rotačních plamenných pecích pro výrobu oceli, litiny i různých neželezných kovů jako je hliník, měď a olovo. Obohacování spalovacího vzduchu kyslíkem, popřípadě použití kylíko-palivových hořáků OXIPIR® snižuje spotřebu paliva a objem spalin, zvyšuje tavící výkon a tepelně technickou účinnost plamene. Kyslík se používá při výrobě oceli v elektrickcýh obloukových pecích nejen pro zkujňování, ale stále více i jako prostředek pro urychlení tavicího procesu pomocí kyslíko-palivových hořáků nebo dopálení ve spalinách obsaženého oxidu uhelnatého.


⇒ Ohřev metalurgických nádob

Pro výrobu kvalitních ocelových výrobků je nutné používat ve stále větší míře technologie sekundárního zpracování oceli v pánvi. Tato skutečnost má vliv na rostoucí požadavky na ohřev pánví a dalších metalurgických nádob. Zajištění rychlého a efektivního ohřevu metalurgických nádob na teploty 1000°C a vyšší není dnes možné bez požití kyslíko-palivových hořáků.


⇒ Rafinace tavenin kovů

Úkolem rafinace je především vyrovnání teplot a koncentrací v roztaveném kovu a odstranění v tavenině rozpuštěných plynů a nekovových vměstků. Pro rafinaci kovů je vhodný zvláště argon, který je absolutně netečný a velmi málo rozpustný v kovových taveninách. Velmi často se používá dmýchání argonu nebo dusíku do tavenin neželezných kovů, především pak hliníku a jeho slitin.


 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Řada kovových materiálů získává své vynikající vlastnosti teprve vhodným tepelným zpracováním. Protože kovy zvláště za vysokých teplot velmi ochotně reagují se vzdušným kyslíkem, je nezbytné při tepelném zpracování použít odpovídající ochrannou atmosféru. V mnoha případech postačí jako inertní medium samotný dusík. V případě, že konečné mechanické vlastnosti materiálu vyžadují reakci ochranné atmosféry s povrchem, jako jsou např. cementace, nitridace a karbonitridace, musí se do atmosféry přidat ještě požadovaná reakční složka. Jenom tak lze získat materiál s kvalitními mechanickými vlastnosti, vytvořenými přímo na míru. Firma Messer vyvinula řadu postupů výroby ochranných a reakčních atmosfér.


⇒ Neutrotherm®

Ochranná atmosféra na bázi dusíku s podílem reakčních složek nižším než 4 %. Tato technologie poskytuje vynikající ochranu proti oxidaci kovů, zajišťuje lesklý a čistý povrch a to s minimálními investicemi. Vhodné pro lesklé neutralizační žíhání, kalení, slinování, popouštění a pájení.


⇒ Hydrotherm®

Jestliže podíl vodíku v plynné směsi s dusíkem, argonem či héliem překročí 4% jedná se ochrannou atmosféru Hydrotherm®. Vodík v této směsi není využíván jen kvůli své vysoké reaktivitě ke kyslíku, ale také pro jeho vysokou tepelnou vodivosti, což umožňuje významně zkrátit doby ohřevu a ochlazování.


⇒ Endolin® 

Ochranná atmosféra vytvořená směsí „endoplynu“ (plynu vzniklého endotermickou přeměnou plynného uhlovodíku) a dusíku, představuje hospodárnou alternativu všude tam, kde je zásobování čistým vodíkem příliš nákladné. Vedle rekrystalizačního žíhání v průběžných pecích může být Endolin použit také při slinování a pájení.


⇒ Variocarb®, Vario-Nitrocarb®,  Hydrocarb® 

Pro technologie cementace a nitridace nabízí společnost Messer řadu reakčních atmosfér na bázi dusíku s příměsí metanolu, čpavku, vodíku a základních uhlovodíků.


⇒ Zmrazování kapalným dusíkem 

Přeměna zbytkového austenitu na martenzit chlazením ocelových dílů dusíkem v kryogenních skříních zvyšuje tvrdost nástrojů a jejich odolnost proti opotřebení.