Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Bek, Ph.D.

aplikační inženýr

chemie a životní prostředí

+420 602 760 022

+420 241 008 218

david.bek@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Ke stažení

Webový obsah - zobrazení

Ekologie

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VZDUŠNINY

Odpadní vzduch obsahující organické látky, rozpouštědla apod. v objemech do 1500 m3/hod může být účinně čištěn pomocí kapalného dusíku, jehož hluboký chlad způsobí kondenzaci, resp. vymražení naprosté většiny látek. Výhodami této aplikace jsou možnost recyklace získaného polutantu, splnění emisních limitů, minimální energetická náročnost a možnost následného použití dusíku (např. pro inertizace).


ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ CHLADÍCÍCH VOD

Alternativou k tradiční úpravě vod chladících okruhů pomocí biocidů je aplikace ozónu, který svou vysokou oxidační schopností spolehlivě likviduje řasy i velmi rezistentní mikroorganismy a organické látky unikající do chladící vody. Důkazem jsou desítky aplikací např. v podnicích chemického průmyslu. Pro úpravu pH chladících vod je také možné využít oxid uhličitý namísto minerálních kyselin (zamezení tvorby vodního kamene, redukce spotřeby chemikálií pro ošetření vody).

 

Ozon pro ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ A PITNÉ VODY

Ozón je rovněž používán jako účinné činidlo při čištění odpadních vod. Kombinace biologického čištění s aplikací ozónu umožňuje čistit rovněž odpadní vody s vysokými hodnotami CHSK. Aplikace ozónu je možná např.:

  
 Průmyslová odpadní voda

  •        zlepšení biodegradability (poměru mezi CHSK a BSK)
  •          snížení úrovně CHSK a AOX
  •        odbarvení
  •        detoxifikace

 

   Kontaminovaná spodní voda

  •        redukce chlorovaných uhlovodíků, polyaromátů apod.
  •        aplikace v původních průmyslových a vojenských zónách, průsaková voda na skládkách odpadu


   Procesní a pitná voda

  •        snížení celkového obsahu uhlíku v systémech vysoce čisté vody
  •        desinfekce provozní a produktové vody
  •        aplikace: potravinářství, farmaceutický a polovodičový průmysl

 

NEUTRALIZACE a ÚPRAVA PH VODY

pH alkalických odpadních, procesních i pitných vod může být účinně upravováno dávkováním CO2. Neutralizační křivka se stává plošší a možnost regulace pH jednodušší. Navíc odpadá nutnost skladování a manipulace s minerálními kyselinami a rovněž nebezpečí předávkování systému.

 

Mokrá oxidace

Odpadní vodu, kterou není možné čistit na biologických ČOV (např. toxické vody z chemických procesů, vysoké hodnoty CHSK = 10 000 – 200 000 mg/l) je možné zpracovat tzv. mokrou oxidací. Jedná se o metodu čištění odpadních vod na principu oxidace znečištění organického původu kyslíkem za vysokých teplot a tlaků. Po tomto procesu je následně voda dočištěna na běžné biologické ČOV.

 

INTENZIFIKACE BIOLOGICKÝCH ČOV

Kapacita ČOV může být jednoduše zvýšena aplikací čistého kyslíku. Biologický proces je tak intenzifikován ve srovnání s využitím vzduchové aerace a ČOV může tak například lépe zvládat zátěžové špičky nebo být provozována s celkově větším zatížením bez potřeby vysokých investic a náročných rekonstrukcí. Vyšší intenzity čištění je umožněno i zvýšením koncentrace aktivovaného kalu v biologickém stupni, což vede k vyšší výkonnosti při stejném objemu tohoto biologického stupně.

 

aerobní stabilizace a hygienizace kalu

Využitím čistého kyslíku dochází současně ke stabilizace a hygienizaci kalu. Hygienizace je umožněna ohřevem kalu pouhým vnosem kyslíku (exotermní procesy) bez externího zdroje tepla. Technologie je vhodná především pro ČOV se zatíženími do cca 40 000 EO.

 

Prevence zápachu a koroze v kanalizaci

Sirovodík, který se tvoří v tlakových kanalizacích nejen velice zapáchá, ale zároveň představuje pro provozovatele těchto kanalizací zdroj závažných problémů (např. koroze), které jsou způsobené hnilobnými procesy probíhajícími v odpadní vodě. Vnosem čistého kyslíku v množství jeho aktuální potřeby (technologie Oxiduct®) je tvorbě sirovodíku velice efektivně zabráněno.