Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Rozklad vzduchu

Ako funguje zariadenie pre delenie vzduchu (delička vzduchu)

Vzduch je zmes plynov tvorená prevažne z dusíka (78 %), kyslíka (21 %) a vzácneho plynu argónu (0,9 %). Ostatné 0,1 % tvorí hlavne oxid uhličitý a vzácne plyny neón, hélium, kryptón a xenón. V deličkách vzduchu je možné vzduch rozdeliť na jeho jednotlivé časti. V tzv. rektifikačnej kolóne sa jednotlivé zložky vzduchu oddeľujú na základe odlišných bodov varu pomocou nízkoteplotnej destilácie, a takto sa získava vysoko čistý plyn v kvapalnej a plynnej forme.  

https://www.messergroup.com/documents/20591/741644/ASU/d7058661-20aa-4a1f-9262-18f422c27843?t=1467109528044

 

  1. Stláčanie vzduchu – okolitý vzduch sa nasáva, filtruje a stláča kompresorom na tlak 6 bar.
  2. Predchladenie vzduchu – stlačením ohriaty vzduch sa najprv chladí vodou.
  3. Čistenie vzduchu - vzduch sa potom na molekulovom site vyčistí od nežiaducich čiastočiek ako je vodná para a oxid uhličitý.
  4. Chladenie vzduchu - pretože vzdušné plyny sa dajú skvapalniť iba pri veľmi nízkych teplotách, čistený vzduch sa chladí v hlavnom výmenníku tepla asi na -175oC. Na chladenie sa využívajú už vyrobené studené plyny (kyslík a dusík), ktoré odoberajú teplo privádzanému vzduchu a ohrievajú sa na okolitú teplotu. Na nízku teplotu ochladený stlačený vzduch sa ďalej ochladí expanziou, pri ktorej dôjde k jeho skvapalneniu. Až potom môžu byť v rektifikačnej kolóne zo vzduchu oddelené jeho jednotlivé časti.  
  5. Delenie vzduchu – k rozdeleniu vzduchu na čistý kyslík a čistý dusík dochádza v dvoch kolónach – strednotlakovej a nízkotlakovej. Pri procese delenia sa využíva rôzny bod varu jednotlivých komponentov vzduchu: kvapalný kyslík vrie pri -183oC a kvapalný dusík pri -196oC. Skvapalnený vzduch sa privádza do päty vysokotlakej kolóny a  postupným vyrovnávaním  teploty medzi kvapalinou a parou sa v jednotlivých rektifikačných kolónach získava v hlave nízkotlakovej komory dusík a v päte kyslík v požadovaných čistotách.  Argón sa vyrába destilačným delením zmesi kyslíka bohatej na frakcie argónu.  
  6. Odber a skladovanie - plynný kyslík a dusík sú privádzané potrubnými rozvodmi priamo k spotrebiteľovi, napríklad do cementárne. Kyslík, dusík a argón sa v kvapalnej forme ukladajú do zásobníkov, z ktorých sa prečerpávajú do automobilových cisterien a dopravujú sa k jednotlivým zákazníkom.