Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Terézia Marcová

Predaj - aplikácie

Špecialista pre predaj aplikácie chémia a životné prostredie

00421 910 822 788

00421 2 502 54 888

terezia.marcova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Ekológia

Aplikácie technických plynov pre aktívnu ochranu životného prostredia

Obr 1Čistenie odpadového vzduchu

 Odpadový vzduch obsahujúci organické látky, rozpúšťadlá a pod., v objemoch do 1.000 m3/hod môže byť účinne čistený pomocou kvapalného dusíka, ktorého nízka teplota vykondenzuje, resp. vymrazí väčšinu látok. Výhodami tejto aplikácie sú možnosti recyklácie získaného polutantu, splnenie emisných limitov  minimálna energetická náročnosť  a možnosť  dvojitého použitia dusíka (chladiace  médium+ inertná atmosféra).

 

 

 

 

Úprava a čistenie chladiacich vôd

Obr 2Alternatívou k tradičnej úprave vôd chladiacich okruhov pomocou biocídov je aplikácia ozónu, ktorý svojou vysokou oxidačnou schopnosťou spoľahlivo likviduje riasy ako aj veľmi rezistentné mikroorganizmy a organické látky unikajúce do chladiacej vody. Dôkazom sú desiatky aplikácií napr. v rafinériách a podnikoch chemického priemyslu.

Čistenie odpadovej a pitnej vody

Ozón sa takisto používa ako účinné činidlo pri čistení odpadových vôd. Kombinácia biologického čistenia s aplikáciou ozónu umožňuje čistiť  aj odpadové  vody s vysokými hodnotami CHSK. 

         

Potenciálne aplikácie ozónu

Priemyselná odpadová voda

  • zlepšenie biodegradability (pomeru medzi CHSK a BSK)
  • zníženie úrovne CHSK a AOX
  • odfarbenie
  • detoxikácia

Kontaminovaná spodná voda

  • redukcia chlórovaných uhľovodíkov, polyaromátov a pod.
  • aplikácia v pôvodných priemyselných a vojenských zónach, priesaková voda na skládkach odpadu

Procesná a pitná voda

  • zníženie celkového obsahu uhlíka v systémoch s vysokočistou vodou
  • dezinfekcia prevádzkovej  a produktovej  vody
  • aplikácie: potravinárstvo, farmaceutický a polovodičový priemysel

 

 Intenzifikácia biologickej ČOV

Obr 3 Výkonnosť ČOV môže byť zvýšená aplikáciou čistého kyslíka ako doplnku alebo aj úplnej náhrady existujúceho prevzdušňovacieho systému. S využitím čistého kyslíka možno pomerne rýchlo dosiahnuť optimálnu hladinu rozpusteného kyslíka vo vode aj v ČOV trpiacich dlhodobým nedostatkom kyslíka. Takto intenzifikovaný biologický proces ČOV môže napríklad lepšie zvládať záťažové špičky alebo môže byť ČOV prevádzkovaná s celkovo vyšším zaťažením bez potreby investícií a náročných rekonštrukcií. Vyššie intenzity čistenia  sa dosiahnu zvýšením koncentrácie aktivovaného kalu v biologickom stupni, čím pri rovnakom objeme tohto biologického stupňa dôjde k zvýšeniu kapacity ČOV.

 

Úprava pH

Obr 4 pH alkalických odpadových, procesných i pitných vôd môže byť účinne upravované dávkovaním CO2.  Neutralizačná krivka sa stáva plochejšou a možnosť regulácie pH jednoduchšou. Navyše odpadá nevyhnutnosť skladovania a manipulácie s kyselinami ako aj nebezpečenstvo predávkovania systému. CO2 je navyše šetrný k životnému prostrediu a nespôsobuje zasoľovanie vôd, keďže neutralizáciou vznikajú neškodné uhličitany a nie škodlivé a štátnymi orgánmi monitorované sírany resp. chloridy.